Regulamin Korzystania z Serwisu ATERIMA MED
www.opiekunki.aterima.pl

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z serwisu www.opiekunki.aterima.pl/www.aterima-med.pl
 2. Administratorze – ATERIMA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380555, NIP 6762437632,
 3. stronach – należy przez to rozumieć Użytkownika i Administratora,
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć treści udostępnione użytkownikom, do których odsyła domena www.opiekunki.aterima.pl/www.aterima-med.pl

§2

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§3

Ochrona praw

 1. Treści udostępnione w Serwisie, a w szczególności:
  1. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631),
  2. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117),
  3. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  4. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503),
  stanowią wyłączną własność Administratora lub przedmiot licencji, której stroną jest Administrator.
 2. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w działaniach komunikacyjnych treści udostępnianych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.
 3. Użytkownikowi nie wolno umieszczać w Serwisie treści: pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, treści uważanych powszechnie za obraźliwe lub naganne moralnie, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy też praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych. Należy tu także brać pod uwagę przepisy prawne odnoszące się do nieletnich.
 4. Powyższe zobowiązania Użytkownika dotyczą również treści i zdjęć, osiągalnych przez zamieszczone przez Użytkownika odsyłacze (linki).
 5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety. Zabronione jest również podawanie własnych i cudzych danych osobowych – poza formularzami zamieszczonymi w Serwisie w tym celu przez Administratora.
 6. Zabronione jest bez wyraźnej zgody Administratora publikowanie w Serwisie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych przez osoby prywatne oraz podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

§4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator ma prawo do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników tylko w przypadku, gdy jest objęte wolą i porozumieniem obu stron zgodnie z przepisami prawnymi.
 2. Zakres, sposób, czas i cel przetwarzania danych osobowych strony określą każdorazowo poprzez akceptację warunków przez Użytkownika.
 3. Niezależnie od odrębnych pouczeń Użytkownik, który w toku użytkowania Serwisu wyraził Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji czy zbiór zawierający jego dane istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące oraz udostępnienia mu w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,
  9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. wniesienia do Administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. Administrator Serwisu jest równocześnie „administratorem danych” w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), chyba że Użytkownik uzyskał odmienne pouczenie.

§5

Informacje

 1. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Administrator dołoży staranności dla zapewnienia aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie.
 3. W razie wątpliwości co do aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem do Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których Użytkownika przekierował odnośnik umieszczony w Serwisie.

§6

Polityka prywatności

 1. Treści i dane przesłane Administratorowi, o ile nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926), będą traktowane jako poufne.
 2. Administrator nie przekazuje osobom trzecim treści i danych przesłanych przez Użytkowników, a w szczególności adresów poczty elektronicznej, chyba że obowiązek wydania tych treści i danych wynika z żądania uprawnionego organu państwowego.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw, obowiązków lub stosunków zobowiązaniowych wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostępu do Serwisu i może uniemożliwić do niego dostęp w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 4. Administrator może w każdym czasie zmienić brzmienie Regulaminu bez podania przyczyny.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.